V roce 2016 byla naší společnosti schválena dotace na projekt:

Název projektu: Zavedení inovací ve společnosti NOPEK

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000945

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram INOVACE a jeho předmětem je komplexní výrobní inovace ve společnosti NOPEK, a.s., která sestává z procesní inovace v oblasti výroby a přípravy výrobků k distribuci a dále inovace výrobků a výrobkových řad. Předmětem výrobkové inovace je zavedení do výroby nové generace produktu – nový výrobek v oblasti jemného pečiva. Předmětem procesní inovace je zefektivnění výrobního procesu optimalizace dopravních cest a výrobních procesů.

V důsledku projektu dojde k zásadní inovaci výrobních procesů v podniku současně s rozšířením výrobkového portfolia o nový jedinečný produkt. Realizace projektu umožní další pronikání do nových tržních segmentů a vstup na nové trhy.

Důsledky procesní inovace budou především zkrácení cest v rámci pohybu meziproduktu a odstranění nežádoucích přesunů v rámci pekárny, zvýšení bezpečnosti potravin díky prokazatelně menší možnosti kontaminace, minimalizace chybovosti při skladování, podstatné snížení zmetkovitosti a v neposlední řadě dojde k podstatnému zvýšení kvality výrobků, prodloužení jejich čerstvosti a trvanlivosti a současně zvýšení efektivnosti všech výrobních a navazujících procesů.